PREPRAVNÝ PORIADOK
CITY TAXI s.r.o.
pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy - taxislužby

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzatvorenie prepravnej zmluvy v taxislužbe.

1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky taxislužby CITY TAXI s.r.o. (Komárno) v postavení dopravcu (ďalej ako "dopravca") potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe (ďalej ako "Prepravný poriadok").

2. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzatvorenie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov.

Čl. II.
Vymedzenie základných pojmov

Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb. Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify.

Čl. III.
Povinnosti dopravcu

1.Dopravca je povinný:

 • a. prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku,
 • b. zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom sídle,
 • c. prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie cestujúceho vydať potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného,
 • d. starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny,
 • e. označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom,
 • f. byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám,
 • g. ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

Čl. IV.
Vozidlo taxislužby

1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

 • a. je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,
 • b. je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ taxislužby zriadil; inak telefónnym číslom dopravcu,
 • c. má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáv a potvrdenku o zaplatenom cestovnom; taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,
 • d. má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,
 • e. je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
 • f. je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,
 • g. musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm³.

Čl. V.
Výkon taxislužby

1. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť, ak sú splnené podmienky prepravného poriadku.

2. Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek.

3. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich.

4. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá. Na prednom sedadle je zakázané cestujúcemu počas jazdy manipulácia s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča pri vedení vozidla taxislužby.

5. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať príručnú batožinu. Vodič určí či sa batožina prepraví ako príručná resp. cestovná batožina v batožinovom priestore. V prípade ak vodič určí ako miesto prepravy batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby; prípadne na požiadanie j e cestujúci povinný poskytnúť vodičovi pri ukladaní alebo vykladaní primeranú pomoc. Ak má vodič pochybnosti o prepravovanej batožine je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o jej povahe a obsahu. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmavaní zistí že veci (zvieratá), ktoré cestujúci chce prepravovať, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z osobného vozidla taxislužby odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty.

6. Z prepravy sú vylúčené:

 • a. veci, preprava ktorých je zakázaná v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • b. nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,
 • c. veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo pre nevhodný spôsob balenia,
 • d. veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
 • e. batožiny, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 50 kg.

7. Vo vozidle taxislužby sa môžu na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb ne smie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii časť I a časť II, alebo v technickom osvedčení vozidla.

8. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

9. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

 • a. číslo dokladu,
 • b. evidenčné číslo vozidla,
 • c. dátum jazdy,
 • d. východiskové a cieľové miesto prepravy,
 • e. zaplatené cestovné,
 • f. podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

10. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

>
 • a. osvedčenie o evidencii vozidla,
 • b. osvedčenie o technickej kontrole,
 • c. osvedčenie o emisnej kontrole,
 • d. doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • e. kópiu koncesnej listiny,
 • f. potvrdenie o overení taxametra,
 • g. ID kartu vodiča taxislužby umiestnenú na viditeľnom mieste pre cestujúceho,
 • h. doklad o zaplatení cestovného v taxislužbe.

Čl. VI.
Zmluva o preprave osôb

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka ( ďalej len „prepravná zmluva“ ).

2. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcimi prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby; vo svojom sídle, prípadne prostredníctvom dispečingu.

3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku (doklad), ktorá obsahuje údaje podľa čl. V. ods. 9 prepravného poriadku.

4. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok čl. VIII. prepravného poriadku.

5. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

Čl. VII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Dopravca môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť ak nie sú cestujúcim splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravné ho poriadku.

2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje resp. nedodržiava ustanovenia prepravného poriadku na zabezpečenie bezpečnej prepravy, ohrozuje bezpečnosť vodiča, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

3. Cestujúci môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

Čl. VIII.
Odmietnutie prepravy

1. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak:

 • a. to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
 • b. správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,
 • c. vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas jazdy,
 • d. cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby,
 • e. cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

Čl. IX.
Nakladanie s nájdenými vecami

Vodič taxislužby v prípade, ak sa nájde stratená vec cestujúceho vo vozidle taxislužby resp. opustená batožina je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič je povinný vec odovzdať dopravcovi (prevádzkovateľovi taxislužby). Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.

Čl. X.
Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, že došlo neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

 • a. náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
 • b. náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby.

2. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Čl. XI.
Reklamácie, sťažnosti, škoda

1. Cestujúci alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne a to najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť, pričom musí priložiť doklady osvedčujúce oprávnenosť nároku. Ak nemá reklamácia všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dní, považuje sa za nepodanú.

2. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti, na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

3. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov ( § 427 až 431 ).

4. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

5. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr u dopravcu a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dní odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode.

Čl. XII. Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len "MU") pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje:

 • a. dopravná nehoda,
 • b. požiar vozidla,
 • c. úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby.

2. Pri MU je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

 • a. bezodkladne zas taviť vozidlo,
 • b. urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU,
 • c. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
 • d. urobiť vhodné opatrenia, aby nebol a ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.

3. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

 • a. ohlásiť bezodkladne MU policajnému orgánu,
 • b. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU,
 • c. zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrá tiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU.

Čl. XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.

2. Cestujúci uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.

3. Dopravca s i vyhradzuje právo na zmenu Prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia na internetovej stránke prepravcu www.citytaxikomarno.sk uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdaj ú účinnosť. Tento Prepravný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia n a webovom sídle dopravcu. Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky